โครงการวิจัยการให้บริการของศูนย์การศึกษาก่อนวัยรียนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

โครงการวิจัยการให้บริการของศูนย์การศึกษาก่อนวัยรียนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระยะเวลาดำเนินงาน: กันยายน 2558 – พฤษภาคม 2559
สถานะ: กำลังดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ: จงจิตต์ ฤทธิรงค์


นักวิจัย: สุภรต์ จรัสสิทธิ์, ธีรนงค์ สกุลศรี

วัตถุประสงค์:

  1. เพื่อศึกษาถึงการตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมพัฒนาการเด็กระหว่าง 0-3 ปีในกลุ่ม พ่อ แม่ และผู้ปกครองที่มีบุตรปฐมวัย (0-6 ปี) ในเขตพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล
  2. เพื่อศึกษาควาสอดคล้องของความต้องการคของผู้ใช้บริการและการให้บริการของศูนย์การศึกษาก่อนวัยเรียนระหว่างอายุ 0-3 ปี ในเขตพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล
  3. เพื่อศึกษาการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเด็กปฐมวัยที่อยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล ทั้งเชิงปริมาณและเชิงพื้นที่
  4. เพื่อสร้างข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพของศูนย์การศึกษาก่อนวัยเรียนระหว่างอายุ 0-3 ปีเพื่อส่งเสริมการมับุตร

ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ

  1. รายงานการวิจัยที่สะท้อนถึงการตระหนักถึงควาสำคัญของการส่งเสริมพัฒนาการเด็กระหว่าง 0-3 ปี ในกลุ่มพ่อ แม่ และผู้ปกครองที่มีบุตรปฐมวัย (0-6ปี) และความสอดคล้องของความต้องการของผู้ใช้บริการและการให้บริการของศูนย์การศึกษาก่อนวัยเรียนระหว่างอายุ 0-3 ปี ในเขตพท้นที่กรุงเทพและปริมณฑล
  2. โอกาสในการพัฒนาส่งเสริมให้มีศูนย์การศึกษาก่อนวัยเรียนที่ตรงกับความต้องการของพ่อ แม่ และผู้ปกครองที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล หรือ การให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนให้พ่อ แม่ และผู้ปกครองที่มีข้อจำกัดในการเลี้ยงดูบุตร ได้ใช้บริการศูนย์ส่งเสริมก่อนวัยเรียนได้ทั่วถึง