โครงการพัฒนาโครงร่างการวิจัยเพื่อกำหนดหัวข้องานวิจัยที่สำคัญในการจัดการปัญหาภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนในเด็กไทย

โครงการพัฒนาโครงร่างการวิจัยเพื่อกำหนดหัวข้องานวิจัยที่สำคัญในการจัดการปัญหาภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนในเด็กไทย

ระยะเวลาดำเนินงาน: พฤศจิกายน – ธันวาคม 2561
สถานะ: กำลังดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ: สิรินทร์ยา พูลเกิด


วัตถุประสงค์:

  1. ศึกษาลักษณะงานวิจัยที่มีอยู่ในประเทศไทยที่ภาครัฐนำมาใช้ประกอบการกำหนดแนวทางจัดการปัญหาภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนของเด็กไทย
  2. วิเคราะห์ research gaps ประเด็นภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนในเด็กของประเทศไทย
  3. เสนอแนะหัวข้องานวิจัยสำคัญที่ควรนำไปพัฒนาเป็นงานวิจัย เพื่อใช้กำหนดแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานจัดการปัญหาภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนของเด็กไทยในปัจจุบันและอนาคต

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

  1. ลดความชุกของภาวะน้ำหนักตัวเกินและโรคอ้วนในเด็กให้น้อยกว่าร้อยละ 10 ในปี พ.ศ. 2562

ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ

  1. หัวข้องานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการปัญหาน้ำหนักเกินและโรคอ้วนในเด็กที่สำคัญที่ควรดำเนินการ
  2. การพัฒนาหัวข้องานวิจัยที่นำเสนอแนะให้เป็นโครงการวิจัย
  3. ผลการศึกษาวิจัยของโครงการที่นำไปใช้ประกอบการกำหนดทิศทางนโยบายและมาตรการเพื่อจัดการปัญหาน้ำหนักเกินและโรคอ้วนในเด็ก