โครงการพัฒนาศักยภาพกลไกบูรณาการระดับพื้นที่เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะเด็ก: พื้นที่ต้นแบบอำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการพัฒนาศักยภาพกลไกบูรณาการระดับพื้นที่เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะเด็ก: พื้นที่ต้นแบบอำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ระยะเวลาดำเนินงาน: สิงหาคม 2562 – กรกฎาคม 2563
สถานะ: กำลังดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ: น.ส.กนกวรรณ ธนาวรรณ


วัตถุประสงค์:

  1. พัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอสองพี่น้อง(พชอ.สองพี่น้อง)ให้มีทักษะในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของเด็กเยาวชน และครอบครัวแบบมุ่งประสิทธิพล และสามารถถ่ายทอดทักษะดังกล่าวเพื่อพัฒนาศักยภาพ พชอ.ทุกแห่งในจังหวัดจนเต็มพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี
  2. พัฒนาศักยภาพของครูพี่เลี้ยง และผู้ปกครองเด็กอายุ 2-5 ปี ในพื้นที่ตำบลบ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ให้มีความรู้และทักษะในการเลี้ยงดู ดูแล และส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามช่วงวัย
  3. พัฒนาศักยภาพของ "ระบบส่งต่อ" เด็กพิเศษทุกความบกพร่องในพื้นที่ตำบลบ่อสุพรรณ เพี่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการบำบัดและการกระตุ้นพัฒนาการตามหลักวิชาชีพ