โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังติดตามพฤติกรรมด้านกิจกรรมทางกายของประชากรไทย รอบการสำรวจปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่

โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังติดตามพฤติกรรมด้านกิจกรรมทางกายของประชากรไทย รอบการสำรวจปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่

ระยะเวลาดำเนินงาน: กุมภาพันธ์ 2564 – มกราคม 2565
สถานะ: กำลังดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ: ปิยวัฒน์ เกตุวงศา


นักวิจัย: ชุติมา  อยู่สมบูรณ์

วัตถุประสงค์:

  1. เพี่อต่อยอดการพัฒนาระบบฐานข้อมูลระบบเผ้าระวังติดตามพฤติกรรมด้านกิจกรรมทางกายของประชากรไทยให้มีความต่อเนื่องและใช้ประโยชนเพื่อตอบตัวชี้วัดด้านกิจกรรมทางกายของประเทศไทย
  2. ดำเนินการสำรวจและรายงานสถานการณ์ข้อมูลกิจกรรมทางกายของประชากรไทยทั้งในลักษณะแนวโน้มและรายปี รวมถึงการสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ผลการสำรวจ การเผยแพร่ชุดข้อมูลและนิทรรศการทางวิชาการ
  3. เพื่อจัดทำฐานข้อมูลออนไลน์ และรายงานผลการสำรวจพฤติกรรมกิจกรรมทางกายที่สะท้อนการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมด้านกิจกรรมทางกายของประชากรไทยระหว่างปี พ.ศ. 2555-64

ประโยชน์

  • ต้องการทราบข้อมูลที่แสดงถึงสถานการณ์ด้านการมีกิจกรรมทางกายของประชากรไทยในลักษณะที่เป็นการศึกษาข้อมูลแบบต่อเนื่อง (Longitudinal Study) โดยมีประชากรที่ศึกษา คือ ประชากรไทยทุกเพศ ทุกวัย อันสามารถเป็นตัวแทนผู้ให้ข้อมูลระดับประเทศได้

ผลผลิต

  • การวิเคราะห์เซิงแนวโน้มและการเปลี่ยน แปลงพฤติกรรมด้านกิจกรรมทางกายของประขากรไทย อันจะสนับสนุนการเพิ่มกิจกรรมทางกายตามเป้าหมายของแผนฯ