โครงการพัฒนาต้นแบบส่งเสริมการเล่นในบริบทไทยเพื่อสร้างทักษะสำหรับเด็กและเยาวชน

โครงการพัฒนาต้นแบบส่งเสริมการเล่นในบริบทไทยเพื่อสร้างทักษะสำหรับเด็กและเยาวชน

ระยะเวลาดำเนินงาน: กุมภาพันธ์ 2562 – มกราคม 2563
สถานะ: กำลังดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ: ปัญญา ชูเลิศ


วัตถุประสงค์: