โครงการพัฒนาตัวชี้วัดและฐานข้อมูลเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาวะของเด็กและเยาวชนไทยในโรงเรียน

โครงการพัฒนาตัวชี้วัดและฐานข้อมูลเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาวะของเด็กและเยาวชนไทยในโรงเรียน

ระยะเวลาดำเนินงาน: กันยายน 2561 – สิงหาคม 2562
สถานะ: กำลังดำเนินการวัตถุประสงค์:

 1. ศึกษา วิจัย และพัฒนาตัวชี้วัด พฤติกรรมสุขภาวะเด็กและเยาวชนในโรงเรียน
 2. สร้างเครื่องมือติดตามพฤติกรรมสุขภาวะเด็กและเยาวชนในโรงเรียนพี่สอดคล้องตามช่วงวัย
 3. จัดทำฐานข้อมูล (Database) พฤติกรรมสุขภาวะเด็กและเยาวชนในโรงเรียน
 4. ดำเนินการสำรวจข้อมูลการมีพฤติกรรมสุขภาวะเด็กและเยาวชนในโรงเรียนพี่สามารถเป็นตัวแทนระดับประเทค
 5. จัดทำรายงานผลการสำรวจข้อมูลพฤติกรรมสุขภาวะเด็กและเยาวชนในโรงเรียน สำหรับการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ข้อมูลเชิงปริมาณเพี่อให้ทราบถึงพฤติกรรมสุขภาวะเด็กและเยาวชนในโรงเรียน
 2. การนำผลที่ได้จากข้อมูลพฤติกรรม สุขภาวะเด็กและเยาวชนในโรงเรียน ที่มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ มีความถูกต้องและ น่าเชื่อถือ สามารถอ้างอิงได้ตามหลักวิชาการไปเผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
 3. การเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมสุขภาวะด้านต่างๆ (Health outcomes) ของเด็กและเยาวขนในโรงเรียน

ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ข้อมูลเชิงปริมาณเพี่อให้ทราบถึงพฤติกรรมสุขภาวะเด็กและเยาวชนในโรงเรียน
 2. การนำผลที่ได้จากข้อมูลพฤติกรรม สุขภาวะเด็กและเยาวชนในโรงเรียน ที่มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ มีความถูกต้องและ น่าเชื่อถือ สามารถอ้างอิงได้ตามหลักวิชาการไปเผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
 3. การเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมสุขภาวะด้านต่างๆ (Health outcomes) ของเด็กและเยาวขนในโรงเรียน