โครงการพัฒนางานวิจัยเชิงนโยบายเพื่อลดปัญหาภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนในเด็กไทย

โครงการพัฒนางานวิจัยเชิงนโยบายเพื่อลดปัญหาภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนในเด็กไทย

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: กำลังดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ: สิรินทร์ยา พูลเกิด

หัวหน้าโครงการ (ร่วม): จงจิตต์ ฤทธิรงค์, ศรัณยา  สุจริตกุล, มนสิการ กาญจนะจิตรา, พจนา หันจางสิทธิ์  , นงนุช จินดารัตนาภรณ์, วากาโกะ ทาเคดะ

วัตถุประสงค์:

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับทุนสนับสนุน 7 โครงการวิจัยด้านการจัดการปัญหาภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนในเด็กไทย มีเป้าหมายเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการปัญหาภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนของประเทศไทย โดยจะทำการวิเคราะห์สถานการณ์และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง คาดประมาณการเกิดโรคอ้วนในอนาคต ประเมินความก้าวหน้าการดำเนินงานของภาครัฐ รวมถึงผลกระทบและความคุ้มค่าของนโยบายและมาตรการที่มีอยู่ และ best practices ในต่างประเทศ

เกี่ยวกับการศึกษา

โครงการนี้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนในเด็กไทย ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง และความก้าวหน้า ผลกระทบ และความคุ้มค่าของนโยบายและมาตรการของรัฐดำเนินการ และ best practices ในต่างประเทศ และจัดทำเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อป้องกันภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนในเด็กไทยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ด้วยความซับซ้อนของปัญหาภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วน ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยในหลายระดับและมีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากหลากหลายภาคส่วน โครงการนี้จึงให้ความสำคัญกับการทำงานวิจัยแบบสหวิทยาการ มุ่งเน้นวิเคราะห์ปัญหาให้ครอบคลุมในหลายด้านและใช้ศาสตร์งานวิจัยที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เชิงเศรษฐศาสตร์ สังคม และสิ่งแวดล้อม ผลการศึกษาของโครงการจะให้ความรู้และสร้างความเข้าใจพื้นฐานแก่ผู้กำหนดนโยบายและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการตัดสินใจพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและมาตรการแก้ปัญหาภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนในเด็กไทย  

โครงการประกอบด้วย 7 โครงการวิจัยย่อยดังนี้

 • คาดประมาณความชุกและจำนวนเด็กที่มีภาวะน้ำหนักตัวเกินและโรคอ้วนของประเทศไทยในอนาคต (no. 1)
 • วิเคราะห์ปัจจัยระดับบุคคลและสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนในเด็กไทยและที่มีศักยภาพนำไปใช้ในการกำหนดนโยบายภาครัฐ (no. 2)
 • ประเมินผลของมาตรการที่ดำเนินการในโรงเรียน/ระดับชุมชน ต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและภาวะโภชนาการของเด็ก และสิ่งแวดล้อมรอบตัวเด็ก (no. 3)
 • วิเคราะห์ความคุ้มค่าของมาตรการทางสุขภาพในการลดปัญหาภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนในเด็กไทย (no. 4)
 • การศึกษาภูมิทัศน์สื่อ พฤติกรรมการบริโภคสื่อ และการรู้เท่าทันสื่อทางสุขภาพสำหรับเด็กไทย (no. 5)
 • วิเคราะห์กลไกและประสบการณ์ของต่างประเทศในการดำเนินนโยบายและมาตรการจัดการปัญหาภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนในเด็ก (no. 6)
 • วิเคราะห์นโยบายรัฐเพื่อจัดการภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนในเด็กไทย ตามกรอบชุดคำแนะนำเชิงนโยบายขององค์การอนามัยโลก (no. 7)

เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากการดำเนินโครงการ ทั้งด้านวิชาการ ความตรงประเด็นกับสิ่งที่สังคมต้องการ และการนำผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์ โครงการได้เปิดให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากภาครัฐและนอกภาครัฐ เช่น ภาควิชาการและองค์กรอิสระ เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมโครงการวิจัย เช่น การร่วมประชุมระดมสมองจัดลำดับความสำคัญของนโยบายและมาตรการเพื่อการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ การร่วมประชุมหารือเพื่อตรวจสอบความสมเหตุสมผลของเครื่องมือวิจัยที่พัฒนาขึ้น และการร่วมประชุมขอความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการศึกษาเบื้องต้นของโครงการ

ระยะเวลา

20 เดือน (2562-2563)

ทีมวิจัย

ทีมวิจัยโครงการประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขา ทั้งด้านสาธารณสุข มานุษยวิทยา เศรษฐศาสตร์สุขภาพ ประชากรศาสตร์ สื่อสารมวลชนและวารสารศาสตร์ และนโยบาย

 • ผศ.ดร. จงจิตต์ ฤทธิรงค์                 (หัวหน้าโครงการวิจัยที่ 1)
 • ดร.สพญ. สรัญญา สุจริตพงศ์           (หัวหน้าโครงการวิจัยที่ 2)
 • ผศ.ดร. มนสิการ กาญจนะจิตรา       (หัวหน้าโครงการวิจัยที่ 3)
 • ผศ.ดร. พจนา หันจางสิทธิ์              (หัวหน้าโครงการวิจัยที่ 4)
 • คุณนงนุช จินดารัตนาภรณ์              (หัวหน้าโครงการวิจัยที่ 5)
 • ผศ.ดร. วากาโกะ ทาเคดะ               (หัวหน้าโครงการวิจัยที่ 6)
 • ดร. สิรินทร์ยา พูลเกิด                    (ผู้จัดการโครงการ และ หัวหน้าโครงการวิจัยที่ 7)

แหล่งทุน

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ติดต่อ

สิรินทร์ยา พูลเกิด