โครงการประเมินสถานการณ์ปัญหาการเข้าถึงการจดทะเบียนการเกิดโดยใช้ข้อมูลเชิงปริมาณ

โครงการประเมินสถานการณ์ปัญหาการเข้าถึงการจดทะเบียนการเกิดโดยใช้ข้อมูลเชิงปริมาณ

ระยะเวลาดำเนินงาน: ธันวาคม 2562 – เมษายน 2563
สถานะ: กำลังดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ: เฉลิมพล แจ่มจันทร์


นักวิจัย: กัญญา อภิพรชัยสกุล

วัตถุประสงค์:

  1. เพื่อประเมินร้อยละของเด็กซึ่งเป็นบุตรของแรงงานข้ามชาติ และกลุ่มชาติพันธ์หรือชนกลุ่มน้อยที่เกิดในประเทศไทย ในช่วง พฝศ2522 ถึงปัจจุบัน ที่เข้าถึงการจดทะเบียนการเกิดในประเทศไทย
  2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัใพันธ์หรือมีอิทธิพลในเชิงสนับสนุน หรือในเชิงปัญหาข้อจำกัด ต่อการเข้าถึงการจดทะเบียนการเกิดของเด็กที่เป็นประชากรกลุ่มศึกษา