โครงการประเมินผลการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ (Healthy Space) ของชุมชนการเคหะแห่งชาติ

โครงการประเมินผลการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ (Healthy Space) ของชุมชนการเคหะแห่งชาติ

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: กำลังดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ: โยธิน แสวงดี


นักวิจัย: ปิยวัฒน์ เกตุวงศา, กรกนก  พงษ์ประดิษฐ์, ชุติมา  อยู่สมบูรณ์

วัตถุประสงค์: