โครงการประเมินความสุข และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (การประเมินความสุข ความพึงพอใจ ความผูกพัน ของสมดุลชีวิตกับการทำงานของบุคลากร กฟผ.)

โครงการประเมินความสุข และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (การประเมินความสุข ความพึงพอใจ ความผูกพัน ของสมดุลชีวิตกับการทำงานของบุคลากร กฟผ.)

ระยะเวลาดำเนินงาน: มิถุนายน – กันยายน 2562
สถานะ: กำลังดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ: ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต


วัตถุประสงค์: