โครงการประเมินความสำเร็จของโครงการบ้านมั่นคงบนที่ราชพัสดุ : ปัจจัยความสำเร็จ นโยบายและทิศทางในอนาคต

โครงการประเมินความสำเร็จของโครงการบ้านมั่นคงบนที่ราชพัสดุ : ปัจจัยความสำเร็จ นโยบายและทิศทางในอนาคต

ระยะเวลาดำเนินงาน: ธันวาคม 2560 – กุมภาพันธ์ 2561
สถานะ: กำลังดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ: ธีระพงศ์ สันติภพ


วัตถุประสงค์:

ประเมินความสำเร็จของการพัฒนาชุมชนตามกระบวนการโครงการบ้านมั่นคงบนที่ดินราชพัสดุในพื้นที่ต่างๆ ทั้ง 5 ภาคของประเทศไทย เพื่อวิเคราะห์หาปัจจัยที่ก่อให้เกิดความสำเร็จ ตลอดจนข้อติดขัดต่างๆในการดำเนินงาน เพื่อจัดทำข้อเสนอแนวทางในการปฏิบัติ นโยบาย และทิศทางการพัฒนา ที่จะส่งเสริมให้เกิดความสำเร็จ และป้องกันข้อติดขัดอันเกิดขึ้นในอนาคต