โครงการประเมินความพึงพอใจและ ความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อ  ธ.ก.ส. ปีบัญชี 2557

โครงการประเมินความพึงพอใจและ ความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อ ธ.ก.ส. ปีบัญชี 2557

ระยะเวลาดำเนินงาน: ์พฤศจิกายน 2557 – ธันวาคม 2558
สถานะ: กำลังดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ: ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต


นักวิจัย: ปรียา พลอยระย้า

วัตถุประสงค์:

1. เพื่อทบทวนกระบวนการการกำหนดปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจและความผูกพีนของบุคลาการต่อ ธ.ก.ส. ให้เป็นระบบในแต่ละกลุ่มบุคลากร 
2. เพื่อสอบทานกระบวนการประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรต่อ ธ.ก.ส. 
3. เพื่อประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรต่อ ธ.ก.ส. ทั้งในภาพรวมและจำแนกตามกลุ่มบุคลากร
4. เพื่อนำเสนอรูปแบบ (โมเดล) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันและผลลัพธ์ทางธุรกิจ
5. เพี่อระบุโอกาสและนำเสนอแนวทางในการพัฒนาเสริมสร้างความผูกพัน และปรับปรุงผลลัพธ์ทางธุรกิจ
6. เพื่อค้นหากิจกรรมที่ส่งเสริมระดับความผูกพัน.

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. มีความชัดเจนในปัจจัยที่นำมาประกอบการวิคราะห์ความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรต่อ ธ.ก.ส. พร้อมรูปแบบ (โมเดล) การเชื่อโยงความผูกพันของบุคลากร ธ.ก.ส.กับผลลัพธ์ทางธุรกิจ
2. ได้ผลสำรวจปัจจัยความผูกพันที่สามารถนำมาปรับใช้ให้สอดล้องกับแนวทางการบริหารจัดการด้านความผูกพันบุคลากรและนำไปสู่การยกระดับความุ่งมั่นของบุคลากร เพื่อให้ภารกิจและวิสัยทัศน์ของ ธ.ก.ส. บรรลุผล 
3. ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง วางแผนและพัฒนาผลการดำเนินงานของธนาคาร
4. มีฐานข้อมูลการวางแผนและพัฒนาการบริหารจัดการเสริมสร้างความผูกพันต่อไป
 
ผลลัพธ์ของโครงการ
 
1. รายงานฉบับสมบูรณ์เรื่องการประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อ ธ.ก.ส. จำนวน 1 ฉบับ 
2.รายงานผลการประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรต่อ ธ.ก.ส. พร้อมแผนเสริมสร้างความผูกพัน (ฉบับสมบูรณ์) จำนวน 20 เล่ม
3. กิจกรรมที่ส่งเสริมระดับความผูกพันองคร์บุคลากร ธ.ก.ส.