โครงการประสานงานและสนับสนุนการขับเคลื่อน การจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาระดับจังหวัด

โครงการประสานงานและสนับสนุนการขับเคลื่อน การจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาระดับจังหวัด

หัวหน้าโครงการ: ปิยวัฒน์ เกตุวงศา
นักวิจัย: วิตติกา ทางชั้น , ปัญญา ชูเลิศ , กรกนก พงษ์ประดิษฐ์ , ชุติมา อยู่สมบูรณ์

ระยะเวลาดำเนินการ: กรกฎาคม 2564 – กรกฎาคม 2565

วัตถุประสงค์

  1. จัดให้มีคณะทำงานที่ทำหน้าที่หนุนเสริมการทำงานของสำนักพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้เชิงพื้นที่ในกระบวนการออกแบบและสังเคราะห์ข้อมูลภาพรวมเพื่อขับเคลื่อยงานเชิงยุทฑศาสตร์ตลอดจนสยับสนุนคณะทำงานระดับจังหวัดเพื่อสื่อสาร และรับฟังประเด็นการทำงานจากทีม ABE จังหวัดอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้เพื่อวิเคราะห์ประเด็นและความต้องการเพื่อส่งต่อกับทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านแต่ละคณะ
  2. ออกแบบและจัดให้เกิดกระบวนการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ ของคณะทำงาน โดยประสานกับทีมผู้เชี่ยวชาญของ ABE เพื่อให้เกิดการ Upskill ของคณะทำงานตามเป้าหมาย
  3. การพัฒนาเครื่องมือและช่องทางแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทำงาน ผ่านทางแผลตฟอร์มที่เหมาะสมเพื่อกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง แบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ ตลอดจนเทคนิคที่น่าสนใจจากการทำงานเพื่อสนับสนุนขับเคลื่อนงาน ABE ทั้งในระดับจังหวัดและภาพรวม
  4. พัฒนาระบบการติดตามสถานะ เครื่องมือวิเคราะห์ความก้าวหน้าระดับแผนงานและระดับจังหวัด เพื่อให้เกิดการไหลรวมของข้อมูลกลับมายังแผนงาน ABE กสศ. อย่างครบถ้วนมากยิ่งขึ้น
  5. วิเคราะห์ ค้นหาและสนับสนุนให้บุคคล/คณะทำงาน/องค์กรที่มีศักยภาพ ได้แสดงออกถึงบทบาทและความสำเร็จในการเป็นจ้นแบบและขยายแนวคิดการทำงานให้กับพท้นที่อื่นๆ ตามเจตนารมณ์ของโครงการ