โครงการประชากรเด็กข้ามชาติ: การเลี้ยงดู การเข้าถึงบริการสุขภาพและการศึกษา ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

โครงการประชากรเด็กข้ามชาติ: การเลี้ยงดู การเข้าถึงบริการสุขภาพและการศึกษา ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ระยะเวลาดำเนินงาน: กันยายน 2561 – มีนาคม 2562
สถานะ: กำลังดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ: เฉลิมพล แจ่มจันทร์


วัตถุประสงค์: