โครงการทบทวนและกำหนดเป้าหมาย/ทิศทางการวิจัย เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรม

โครงการทบทวนและกำหนดเป้าหมาย/ทิศทางการวิจัย เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรม

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: กำลังดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ: สุชาดา ทวีสิทธิ์


นักวิจัย: รัตนา ด้วยดี

วัตถุประสงค์:

  1. เพื่อดำเนินการสำรวจและทบทวนสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรม
  2. เพื่อทบทวนกรอบวิจัยด้านการพัฒนากระบวนยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2561 และยุทธศาสตร์การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนยุติธรรม พ.ศ. 2558-2561
  3. เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนยุติธรรม พ.ศ. 2562-2565