โครงการถอดบทเรียนและจัดทำเอกสารเพื่อเผยแพร่งานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประจำปี 2562

โครงการถอดบทเรียนและจัดทำเอกสารเพื่อเผยแพร่งานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประจำปี 2562

ระยะเวลาดำเนินงาน: ธันวาคม 2561 – กันยายน 2562
สถานะ: กำลังดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ: ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา


วัตถุประสงค์: