โครงการติดตามและประเมินผลโครงการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562

โครงการติดตามและประเมินผลโครงการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562

ระยะเวลาดำเนินงาน: เมษายน – ตุลาคม 2562
สถานะ: กำลังดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ: พิมลพรรณ อิศรภักดี


วัตถุประสงค์: