โครงการติดตามและประเมินผลโครงการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2561

โครงการติดตามและประเมินผลโครงการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2561

ระยะเวลาดำเนินงาน: มีนาคม – ตุลาคม 2561
สถานะ: กำลังดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ: ศุทธิดา ชวนวัน


วัตถุประสงค์:

  1. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2561
  2. เพื่อศึกษา รวบรวม และให้ข้อเสนอแนะต่อภาพรวมของผลการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ของหน่วยงาน/สถาบันการศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนให้จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ฯ