โครงการติดตามและประเมินผลโครงการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560

โครงการติดตามและประเมินผลโครงการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: กำลังดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ: พิมลพรรณ อิศรภักดี


วัตถุประสงค์:

  1. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560
  2. เพื่อศึกษา รวบรวม และให้ข้อเสนอแนะต่อภาพรวมของผลการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ของหน่วยงาน/สถาบันการศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนให้จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ฯ
  3. สรุปภาพรวมผลการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ฯ ส่วนภูมิภาค ในช่วงปี 2558-2560

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

  1. ได้ผลการติดตามปละประเมินผลการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตรื ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560 ของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนให้จัดงาน
  2. ได้สรุปภาพรวมของผลการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ฯ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2558-2560 และข้อเสนอแนะต่อการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ส่วนภูมิภาค ในปีต่อๆไป