โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านวิชาการเพื่อศึกษา เรื่อง สถานการณ์และปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงอยู่ของสังคมพหุวัฒนธรรมในประเทศไทย

โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านวิชาการเพื่อศึกษา เรื่อง สถานการณ์และปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงอยู่ของสังคมพหุวัฒนธรรมในประเทศไทย

ระยะเวลาดำเนินงาน: กรกฎาคม 2561 – มกราคม 2562
สถานะ: กำลังดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ: อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์


วัตถุประสงค์: