โครงการจัดทำแผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานระบบประปาของการประปานครหลวง (MWA MASTER PLAN) ฉบับที่ 3

โครงการจัดทำแผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานระบบประปาของการประปานครหลวง (MWA MASTER PLAN) ฉบับที่ 3

ระยะเวลาดำเนินงาน: พฤศจิกายน 2562 – พฤษภาคม 2564
สถานะ: กำลังดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ: สุรีย์พร พันพึ่ง
ที่ปรึกษาโครงการ: ปราโมทย์ ประสาทกุล

นักวิจัย: มาร์ก เฟิลแคร์

วัตถุประสงค์:

การประปานครหลวงมีความประสงค์ที่จะจัดทำแผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานระบบประปา ฉบับที่ 3 กรอบระยะเวลา 30 ปี (พ.ศ. 2565-2595) เพื่อปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของการประปานครหลวง ให้สามารถรองรับกับความต้องการใขันํ้าในอนาคต มีความยืดหยุ่นสามารถรองรับวิกฤตการณ์ต่างๆ โดยแผน แม่บทจะต้องครอบคลุม การคาดการณ์ความต้องการใข้นี้าในอนาคต การประเมินศักยภาพของแหล่งนํ้าดิบทั้ง เขิงปริมาณและคุณภาพในอนาคต การวางแผนงานปรับปรุงและพัฒนาระบบล่าเลียงนี้าดิบ การวางแผนงาน ปรับปรุงและพัฒนาระบบผลิตนี้าประปา การวางแผนงานปรับปรุงระบบสูบส่งและการวางแผนปรับปรุงและ พัฒนาระบบสูบล่งและการวางแผนปรับปรุงและพัฒนาระบบสูบจ่ายนี้า การวิเคราะห์สถานภาพทางการเงิน การวิเคราะห์ความคุ้มค่า การลงทุนทั้งทางต้านการเงินและต้านเศรษฐศาสตร์ การวิเคราะห์ต้นทุนส่วนเพิ่ม (Marginal Cost) ในการผลิตนํ้าประปา พร้อมจัดทำข้อเสนอแนะโครงสร้างค่านํ้าที่เหมาะสมสอดคล้องกับ แผนงานโครงการที่กำหนดไว้ รวมถึงงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้แผนแม่บทดังกล่าวมีความครบถ้วนสมบูรณ์

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
  1. รองรับความต้องการใซ้นํ้าในอนาคตไดัอย่างเพียงพอและเหมาะสม
  2. ปรับปรุงและพัฒนา ระบบโครงสร้างพื้นฐานเดิมให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับบริบทในอนาคต
  3. พัฒนาระบบการผลิต นํ้าประปาให้มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับมหานครของประเทศที่พัฒนาแล้ว
  4. องค์กรมีเสถียรภาพทางด้าน การเงิน
  5. องค์กรมีความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management : BCM) รับรองต่อ การเปลี่ยนแปลงของโลกและวิกฤตการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต