โครงการจัดทำเครื่องมือในการพัฒนาอัตราการจัดเก็บค่าใช้จ่ายที่มันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพิจารณาอนุญาตผลิตภะณฑ์ยาและสมุนไพร

โครงการจัดทำเครื่องมือในการพัฒนาอัตราการจัดเก็บค่าใช้จ่ายที่มันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพิจารณาอนุญาตผลิตภะณฑ์ยาและสมุนไพร

ระยะเวลาดำเนินงาน: กันยายน 2560 – มีนาคม 2561
สถานะ: กำลังดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ: ธีรธร ยูงทอง


วัตถุประสงค์:

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาอัตราการจัดเก็บค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมและทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการอนุญาตผลิตภัณฑ์ยาและสมุนไหร