โครงการจัดกระบวนสร้างองค์ความรู้และถอดบทเรียนพร้อมทั้งจัดทำเอกสารเพื่อเผยแพร่งานหลักประกันสุขภาพฯ

โครงการจัดกระบวนสร้างองค์ความรู้และถอดบทเรียนพร้อมทั้งจัดทำเอกสารเพื่อเผยแพร่งานหลักประกันสุขภาพฯ

ระยะเวลาดำเนินงาน: ธันวาคม 2562 – กันยายน 2563
สถานะ: กำลังดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ: ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา


วัตถุประสงค์:

เพื่อรวบรวมและจัดทำเอกสารการดำเนินงานของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งขาติ ที่มีความสำคัญ จำนวน 4 เรื่อง เพื่อใข้ในการเผยแพร่แก่ผู้ที่สนใจ ได้แก่

  • การจัดระบบบริการสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร ในประเด็น Public-Private Partnership
  • การบริหารจัดการโรคมะเร็ง (Cancer Management)
  • การดูแลระยะยาวและระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง (Long Term Care & Palliative Care)
  • การบริหารจัดการทะเบียนสิทธิรักษาพยาบาลของประชาชน และการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

  1. การจัดระบบบริการสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร ในประเด็น Public-Private Partnership
  2. การบริหารจัดการโรคมะเร็ง (Cancer Management)
  3. การดูแลระยะยาวและระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง (Long Term Care & Palliative Care
  4. การบริหารจัดการทะเบียนสิทธิรักษาพยาบาลของประขาขน (National Beneficiary Registration Center) และการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ