โครงการจัดกระบวนสร้างองค์ความรู้และถอดบทเรียนพร้อมทั้งจัดทำเอกสารเพื่อเผยแพร่งานระบบหลักประกันสุขภาพฯ ฉบับภาษาอังกฤษ / ภาษาไทย

โครงการจัดกระบวนสร้างองค์ความรู้และถอดบทเรียนพร้อมทั้งจัดทำเอกสารเพื่อเผยแพร่งานระบบหลักประกันสุขภาพฯ ฉบับภาษาอังกฤษ / ภาษาไทย

หัวหน้าโครงการ: ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา

ระยะเวลาดำเนินการ: ธันวาคม 2564 – กันยายน 2565