โครงการจัดกระบวนสร้างองค์ความรู้และถอดบทเรียนพร้อมทั้งจัดทำเอกสารเพื่อเผยแพร่งานระบบหลักประกันสุขภาพฯ ฉบับภาษาอังกฤษและภาษาไทย

โครงการจัดกระบวนสร้างองค์ความรู้และถอดบทเรียนพร้อมทั้งจัดทำเอกสารเพื่อเผยแพร่งานระบบหลักประกันสุขภาพฯ ฉบับภาษาอังกฤษและภาษาไทย

ระยะเวลาดำเนินงาน: พฤศจิกายน 2563 – กันยายน 2564
สถานะ: กำลังดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ: ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา


นักวิจัย: นุชราภรณ์ เลี้ยงรื่นรมย์, ภัทราภรณ์ จึงเลิศศิริ, ณปภัช สัจนวกุล, Suwit Wibulpolprasert, Viroj Tangcharoensathien, วิชัย โชควิวัฒน, วินัย สวัสดิวร, วลัยพร พัชรนฤมล

วัตถุประสงค์:

 1. เพื่อรวบรวมและจัดทำเอกสารการดำเนินงานของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่มีความสำคัญ จำนวน 6 เรื่อง เพื่อใช้ในการเผยแพร่แก่ผู้ที่สนใจ ได้แก่ 
  1.1 ระบบการชดเชยความเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุขโดยไม่พิสูจน์ความผิด (No-fault Compensation System)
  1.2 การบริหารจัดการกองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (Fund Management for Health Promotion and Disease Prevention)
  1.3 การบริหารจัดการกองทุนโรคไต (Fund Management for Renal Replacement Therapy)
  1.4 การบริหารจัดการกองทุนเอชไอวี/เอดส์ (Fund Management for HIV/AIDS)
  1.5 การบริหารจัดการกองทุนวัณโรค (Fund Management for TB)
  1.6 การบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์ระดับประเทศ (Central Procurement)
 2. เพื่อนำเอกสารข้างต้นมาจัดทำในรูปแบบที่เผยแพร่ให้กับกลุ่มต่างๆ คือ
  2.1 จัดทำเอกสารเผยแพร่ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ สำหรับเผยแพร่บนเว็บไซต์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้กับผู้สนใจในวงกว้าง
  2.2 จัดทำ Infographic ภาษาอังกฤษ เพื่อเผยแพร่ให้กับผู้สนใจทั่วไปและผู้มาศึกษาดูงาน
  2.3 จัดทำ PowerPoint Presentation ภาษาอังกฤษ เพื่อการนำเสนอแก่ผู้มาดูงานจากต่างประเทศ และใช้นำเสนอในการประชุมในเวทีต่างประเทศ
 3. เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในการรวบรวมและสังเคราะห์ข้อมูลจากกระบวนการทำงานจริง เพื่อเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ และทักษะในการนำเสนอ