โครงการขยายผลต้นแบบการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในโรงเรียน “โรงเรียนฉลาดเล่น”

โครงการขยายผลต้นแบบการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในโรงเรียน “โรงเรียนฉลาดเล่น”

ระยะเวลาดำเนินงาน: สิงหาคม 2563-กันยายน 2564
สถานะ: กำลังดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ: ปิยวัฒน์ เกตุวงศา


วัตถุประสงค์:

  1. เพื่อพัฒนากลไกและกระบวนการขยายผลต้นแบบโรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย “โรงเรียน ฉลาดเล่น (Active School)” สาหรับโรงเรียนระดับประถมศึกษาทั่วประเทศ
  2. เพื่อผลักดันให้เกิดการขยายผล การใช้แนวคิดโรงเรียนฉลาดเล่นในโรงเรียนระดับประถมศึกษาทั่วประเทศ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

โมเดลโรงเรียนฉลาดเล่นได้รับการขยายผลในระดับนโยบาย และมีการนาไปใช้กับโรงเรียนระดับประถมศึกษาอย่างน้อย 366 โรงเรียนในปีที่ 1 และอย่างน้อยรวมทั้งหมด 800 โรงเรียนในปีที่ 2 เพื่อให้เกิดการกระจายการดำเนินงานในโรงเรียนต่างๆ ไปทั่วประเทศ ที่จะสามารถเป็นต้นแบบการขยายผลไปยังโรงเรียนอื่นๆ ได้ในอนาคตเพื่อก่อประโยชน์ในระดับสังคมในที่สุด