โครงการการสำรวจติดตามพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มที่มีรสหวานของคนไทย ภายหลังการออกมาตรการเก็บภาษีสรรพสามิตในเครื่องดื่มที่มีรสหวาน ปีที่ 3 พ.ศ. 2563

โครงการการสำรวจติดตามพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มที่มีรสหวานของคนไทย ภายหลังการออกมาตรการเก็บภาษีสรรพสามิตในเครื่องดื่มที่มีรสหวาน ปีที่ 3 พ.ศ. 2563

ระยะเวลาดำเนินงาน: กันยายน 2563 – กันยายน 2564
สถานะ: กำลังดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ: สิรินทร์ยา พูลเกิด
ที่ปรึกษาโครงการ: อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์ , รศรินทร์ เกรย์

นักวิจัย: ณัฐจีรา ทองเจริญชูพงศ์

วัตถุประสงค์:

  1. สำรวจพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่ม ที่มีรสหวานของคนไทย ภายหลังที่ประเทศไทยออกมาตรการเก็บภาษีสรรพสามิตในเครื่องดื่มที่มีรสหวาน ปี 2564 (รอบที่ 3)
  2. สำรวจการรับรู้ของคนไทยต่อการออกมาตรการเก็บภาษีสรรพสามิตในเครื่องดื่มที่มีรสหวาน และความรู้เกี่ยวกับการบริโภคนํ้าตาล
  3. วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่ม ที่มีรสหวานของคนไทย การรับรู้ของคนไทยต่อการออกมาตรการเก็บภาษีสรรพสามิตในเครื่องดื่ม ที่มีรสหวาน และความรู้เกี่ยวกับการบริโภคนํ้าตาล ในปี 2561 2562 และ 2563

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. รายงานผลข้อมูลการสำรวจพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มที่มีรสหวานของคนไทยภายหลัง ที่ประเทศไทย ออกมาตรการเก็บภาษีสรรพสามิตในเครื่องดื่มที่มีรสหวาน ปี 2564 (รอบ 3)
  2. รายงานผลข้อมูลการสำรวจการรับรู้ของคนไทยต่อการออกมาตรการเก็บภาษีสรรพสามิตในเครื่องดื่มที่มีรสหวานและความรู้เกี่ยวกับการบริโภคนํ้าตาล
  3. รายงานผลการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่ม ที่ม ีรสหวานของคนไทย การรับรู้ของคนไทยต่อการออกมาตรการการเก็บภาษีสรรพสามิต ในเครื่องดื่ม ที่มีรสหวาน และความรู้เกี่ยวกับการบริโภคน้ำตาลในปี 2561, 2562 และ 2563