โครงการการสำรวจติดตามพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มที่มีรสหวานของคนไทย ภายหลังการออกมาตรการเก็บภาษีสรรพสามิตในเครื่องดื่มที่มีรสหวาน ปีที่ 3 พ.ศ. 2563 (เฟส 2)

โครงการการสำรวจติดตามพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มที่มีรสหวานของคนไทย ภายหลังการออกมาตรการเก็บภาษีสรรพสามิตในเครื่องดื่มที่มีรสหวาน ปีที่ 3 พ.ศ. 2563 (เฟส 2)

หัวหน้าโครงการ: สิรินทร์ยา พูลเกิด

ที่ปรึกษาโครงการ: อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์ , รศรินทร์ เกรย์
นักวิจัย: ณัฐจีรา ทองเจริญชูพงศ์

ระยะเวลาดำเนินการ: กุมภาพันธ์-กันยายน 2565

วัตถุประสงค์

  1. สำรวจพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มที่มีรสหวานของไทย ภายหลังที่ประเทศไทยออกมาตรการเก็บภาษีสรรพสามิตในเครื่องดื่มที่มีรสหวาน ปี 2564 (รอบที่ 3)
  2. สำรวจการรับรู้ของคนไทยต่อการออกมาตรการเก็บภาษีสรรพสามิตรในเครื่องดื่มที่มีรสหวาน และความรู้เกี่ยวกับการบริโภคน้ำตาล
  3. วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริดภคเครื่องดื่มที่มีรสหวานของคนไทย การรับรู้ของคนไทยต่อการออกมาตรการเก็บภาษีสรรพสามิตรในเครื่องดื่มที่มีรสหวาน และความรู้เกี่ยวกับการบริโภคน้ำตาล ในปี 2561 2562 และ 2563

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ตามที่เครือข่ายเด็กใทยไม่กินหวาน ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม สุขภาพ (สสส.) ให้ดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนนโยบายเครือข่ายลดบริโภคหวาน และสื่อสารสร้างความรอบรู้ด้าน อาหารเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ ดังนั้น เครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน จึงสนับสนุนให้มีการดำเนินงานโครงการ การสำรวจติดตามพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มที่มีรสหวานของคนไทย ภายหลังการออกมาตรการเก็บภาษี สรรพสามิตในเครื่องดื่มที่มีรสหวาน ปีที่ 3 พ.ศ. 2563 เพื่อสำรวจพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มที่มีรสหวาน ภายหลังออกมาตรการเก็บภาษีสรรพสามิต ในเครื่องดื่มที่มีรสหวาน พ.ศ. 2564 (รอบที่ 3) และการรับรู้ของ คนไทยต่อการออกมาตรการเก็บภาษีสรรพสามิต ในเครื่องดื่มที่มีรสหวาน และความรู้เกี่ยวกับการบริโภคนํ้าตาล และวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มที่มีรสหวาน การรับรู้ของคนไทยต่อมาตรการเก็บภาษี สรรพสามิตในเครื่องดื่มที่มีรสหวาน และความรู้เกี่ยวกับการบริโภคนํ้าตาล ปี 2561 2562 และ 2563

ผลผลิตโครงการ

  1. ข้อมูลการบริโภคเครื่องดื่มที่มีรสหวานของคนไทย ภายหลังการออกมาตรการเก็บภาษีสรรพสามิต ในเครื่องดื่มที่มีรสหวาน ปี 2564 (รอบที่ 3)
  2. ข้อมูลการรับรู้ของคนไทยต่อการออกมาตรการเก็บภาษีสรรพสามิตในเครื่องมีที่มีรสหวาน และความรู้ เกี่ยวกับการบริโภคนํ้าตาล
  3. ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มที่มีรสหวานของคนไทย ภายหลังออกมาตรการ เก็บภาษีสรรพสามิตในเครื่องดื่มที่มีรสหวาน และความรู้เกี่ยวกับการบริโภคนํ้าตาลในปี 2561 2562 และ 2563