โครงการการสำรวจความเป็นอยู่และความต้องการด้านบริการและการดูแลสำหรับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย ในช่วงระหว่างและหลังการใช้มาตรการปิดเมืองอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย

โครงการการสำรวจความเป็นอยู่และความต้องการด้านบริการและการดูแลสำหรับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย ในช่วงระหว่างและหลังการใช้มาตรการปิดเมืองอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย

ระยะเวลาดำเนินงาน: สิงหาคม 2563-มีนาคม 2564
สถานะ: กำลังดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ: ณปภัช สัจนวกุล


วัตถุประสงค์:

  1. เพื่อสำรวจข้อมูลด้านสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อหรือพื้นที่เตือนระวัง ใน 3 เขตพื้นที่  คือ กรุงเทพมหานคร พื้นที่เขตเมืองของจังหวัดอื่น (ในเขตเทศบาล) และ พื้นที่เขตชนบท (นอกเขตเทศบาล) ในช่วงระหว่าง และหลังการใช้มาตรการปิดเมืองอันเนื่อง มาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย
  2. เพื่อสำรวจข้อมูลการเข้าถึงและความต้องการด้านบริการทางสังคม/การดูแล ของผู้สูงอายุที่มืรายได้น้อยใน 3 เขตพื้นที่ดังกล่าว ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตั้งแต่ระหว่างและหลังการใช้มาตรการปิดเมือง
  3. เพื่อวิเคราะห์ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่อาศัยอยู่ใน 3 เขตพื้นที่ดังกล่าวโดยใช้ข้อมูลในวัตถุประสงค์ที่ 1 และ 2 มาประกอบการวิเคราะห์ เพื่อชี้ให้เห็นช่องว่างและโอกาส ในการพัฒนาระบบการจัดบริการทางสังคมและการดูแลสำหรับผู้สูงอายุที่มืรายได้น้อยในประเทศไทย
  4. เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ในการปรับปรุง ออกแบบ และพัฒนาระบบการจัดบริการทางสังคมและ การดูแลที่ช่วยส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับ สถานการณ์ที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติอื่น ๆ ในอนาคต หรือในสถานการณ์ปกติทั่วไปให้ดียิ่งขึ้น