โครงการการสำรวจการมีกิจกรรมทางกายของเด็กและเยาวชนไทย ปี พ.ศ.2561

โครงการการสำรวจการมีกิจกรรมทางกายของเด็กและเยาวชนไทย ปี พ.ศ.2561

ระยะเวลาดำเนินงาน: กรกฎาคม 2561 – พฤษภาคม 2563
สถานะ: กำลังดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ: กรกนก พงษ์ประดิษฐ์


วัตถุประสงค์:

  1. เพื่อดำเนินกรจัดทำข้อมูลสถานการณ์มีกิจกรรมทางกายของเด็กและเยาวชนไทย ปี พ.ศ.2561 จำแนกตามตัวชี้วัดหลัก 10 ด้านตามที่กำหนดไว้ในกรอบการเปรียบเทียบกิจกรรมทางกายของเด็กและเยาวชนในระดับสากล (Clobal Matrix 3.0)
  2. เพื่อนำเสนอผลจากการจัดทำข้อมูลสถานการณ์การมีกิจกรรมทางกายของเด็กและเยาวชนไทย ปี พ.ศ.2561 เผยแพร่ให้เป็นที่รับทราบในระดับชาติและนานาชาติ
  3. เพื่อจัดทำรายงานผลการสำรวจสถานการณ์การมีกิจกรรมทางกายของเด็กและเยาวชนไทย ปี พ.ศ.2561

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

  1. ข้อมูลเชิงปริมาณเพื่อให้ทราบถึงระดับการมีกิจกรรมทางกายของเด็กและเยาวชนไทย ปี พ.ศ.2561
  2. การนำผลที่ได้จากข้อมูลปรับสู่การกำหนดแนวทางการทำงานและนโยบายเพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายและลดพฤติกรรมเนือยนิ่งในเด็กและเยาวชนไทยอย่างมีประสิทธิภาพ
  3. การเพิ่มขึ้นของร้อยละกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ และการลดของพฤติกรรมเนือยนิ่งของเด็กและเยาวชนไทย

ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ

โครงการวิจัยนี้จะได้พัฒนาองค์ความรู้เชิงวิชาการเพื่อสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพของประชากรเด็กและเยาวชนไทย ช่วยให้แผนส่งเสริมกิจกรรมทางกายมีข้อมูลตัวชี้วัดที่สำคัญในการกำหนดนโยบายเพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในทิศทางงทีตรงตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับสำนักในการพัฒนาองค์ความรู้ทีเกี่ยวข้องขณะเดียกันการทำงานครั้งนี้ยังเป็นการทำงานร่วมกับประเทศอื่นในระดับนานาชาติ ซึ่งจะถิอเป็นการช่วยเสริมสร้างศักยภาพและเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการด่านกิจกรรมทางกาย ของประเทคไทยให้เป็นที่รับรู้ในวงกว้างต่อไป