โครงการการศึกษาทิศทางและแผนการวิจัยในประเด็นสุขภาพโลก

โครงการการศึกษาทิศทางและแผนการวิจัยในประเด็นสุขภาพโลก

ระยะเวลาดำเนินงาน: มีนาคม – พฤศจิกายน 2562
สถานะ: กำลังดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ: ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา


วัตถุประสงค์: