โครงการการพัฒนาระบบเฝ้าระวังติดตามพฤติกรรมด้านกิจกรรมทางกายของประชากรไทย เพื่อดำเนินการพัฒนาข้อมูลพื้นฐานการมีกิจกรรมทางกาย

โครงการการพัฒนาระบบเฝ้าระวังติดตามพฤติกรรมด้านกิจกรรมทางกายของประชากรไทย เพื่อดำเนินการพัฒนาข้อมูลพื้นฐานการมีกิจกรรมทางกาย

หัวหน้าโครงการ: ปิยวัฒน์ เกตุวงศา
นักวิจัย: ชุติมา อยู่สมบูรณ์

ระยะเวลาดำเนินการ: กุมภาพันธ์ 2565 – กุมภาพันธ์ 2566

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อต่อยอดการพัฒนาระบบฐานข้อมูลระบบเฝ้าระวังติดตามพฤติกรรมด้านกิจกรรมทางกายของประชากรไทยให้มีความต่อเนื่องและใช้ประโยชน์เพื่อตอบจตัวชี้วัดด้านกิจกรรมทางกายของประเทศไทย
 2. เพื่อดำเนินการสำรวจและรายงานสถานการณ์ข้อมูลกิจกรรมทางกายของประชากรไทยทั้งในลักษณะแนวโน้มและรายปี รวมถึงการสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ผลการสำรวจ การเผยแพร่ชุดข้อมูลและนิทรรศการทางวิชาการ
 3. เพื่อจัดทำฐานข้อมูลออนไลน์  และรายงานผลการสำรวจพฤติกรรมกิจกรรมทางกายที่สะท้อนการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมด้านกิจกรรม ทางกายของประชากรไทยระหว่างปี พ.ศ. 2555-2565

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ปฐมวัย (0 – 5 ปี)
 2. วัยเรียน (6 – 12 ปี)
 3. วัยรุ่น (13 – 15 ปี)
 4. เยาวชน (1 5 -2 0 ปี)
 5. วัยทำงาน
 6. ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ฐานข้อมูลด้านกิจกรรมทางกายของคนไทยระหว่างปี 2555-2565 ที่สามารถใช้ตอบตัวชี้วัด ด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายของประเทศไทย
 2. ประชาสัมพันธ์ผลการสำรวจ ชุดข้อมูล หรือการจัดทำนิทรรศการเพื่อ สร้างการรับรู้ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง
 3. แนวทางการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกายของประชากรไทย
 4. ชุดข้อมูลเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กิจกรรมทางกายกับประชากรไทย ใน 4 ประเด็นหลัก ได้แก่ สร้างบรรทัดฐานสังคมที่ไม่เนีอยนิ่ง สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกาย สร้างโอกาสต่อการมีกิจกรรมทางกายระดับบุคคล และสร้างระบบที่เอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกาย
 5. สถานการณ์แนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านกิจกรรมทางกายของประชากรไทย เพื่อสนับสนุนการเพิ่มกิจกรรมทางกายตามเป้าหมายของแผนฯ
 6. ระบบข้อมูลและการเฝ้าระวังการมีกิจกรรมทางกายและพฤติกรรมเนือยนิ่งในประชากรทุกกลุ่มวัย ของยุทธศาสตร์การสร้างระบบที่เอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกาย (Active systems) ตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมกิจกรรมทางกายระดับโลก Global Action Plan on Physical Activity 2018-2030 (GAPPA)