โครงการ”การปรับวิถีการทำงานของครอบครัวเมื่อมีบุตร: การศึกษาเชิงคุณภาพโดยใช้ข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์”

โครงการ”การปรับวิถีการทำงานของครอบครัวเมื่อมีบุตร: การศึกษาเชิงคุณภาพโดยใช้ข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์”

ระยะเวลาดำเนินงาน: มกราคม – กันยายน 2561
สถานะ: กำลังดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ: มนสิการ กาญจนะจิตรา


วัตถุประสงค์:

  1. เพื่อศึกษารูปแบบการปรับเปลี่ยนวิถีการทำงานเมื่อมีบุตรของครอบครัวว่ามีลักษณะอย่างไร
  2. เพื่อเข้าใจสาเหตุ ที่มา กระบวนการตัดสินใจ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องของการปรับเปลี่ยนวิถีการทำงานของครอบครัวเมื่อมีบุตร
  3. เพื่อศึกษาความคาดหวังของครอบครัวต่อผลที่คาดว่าจะเกิดจากการปรับเปลี่ยนวิถีการทำงานต่อความมั่นคงทางการเงิน ความก้าวหน้าทางงาน ความสัมพันธ์ในครอบครัว และคุณภาพในการเลี้ยงดูลูก
  4. เพื่อเสนอแนวนโยบายเพื่อช่วยสนับสนุนครอบครัวที่มีบุตร