โครงการการจัดทำชุดความรู้และข้อมูลวิชาการเพื่อสนับสนุนการออกแบบนโยบายด้านกิจกรรมทางกายของเด็กและเยาวชนไทยโครงการ การจัดทำชุดความรู้และข้อมูลวิชาการเพื่อสนับสนุนการออกแบบนโยบายด้านกิจกรรมทางกายของเด็กและเยาวชนไทย

โครงการการจัดทำชุดความรู้และข้อมูลวิชาการเพื่อสนับสนุนการออกแบบนโยบายด้านกิจกรรมทางกายของเด็กและเยาวชนไทยโครงการ การจัดทำชุดความรู้และข้อมูลวิชาการเพื่อสนับสนุนการออกแบบนโยบายด้านกิจกรรมทางกายของเด็กและเยาวชนไทย

หัวหน้าโครงการ: ดิยาฮ์ อนันตาเลีย วิดยาสตาริ
นักวิจัย: ปัญญา ชูเลิศ , อภิชาติ แสงสว่าง

ระยะเวลาดำเนินการ: เมษายน 2565 – มีนาคม 2566

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อจัดชุดความรู้และข้อมูลวิชาการต่าง ๆ ที่สามารถนำไปใช้เพื่อการสนับสนุนการออกแบบนโยบายด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายของเด็กและเยาวชนไทย
 2. เพื่อพัฒนาเครื่องมือสำหรับการประเมินและสำรวจข้อมูลด้านการมีกิจกรรมทางกายในเด็กปฐมวัย (อายุต่ำกว่า 5 ปี) และความรอบรู้ทางกาย (Physical Literacy) ในเด็กและเยาวชนไทย
 3. เพื่อสนับสนุนและเผยแพร่ชุดความรู้และข้อมูลทางวิชาการด้านกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทยให้เป็นที่รับทราบและใช้ประโยชน์ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ปฐมวัย (0 – 5 ปี)
 2. วัยเรียน (6 – 12 ปี)
 3. วัยรุ่น (13 – 15ปี)
 4. เยาวชน (15 – 20 ปี)

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ชุดความรู้เละข้อมูลทางวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับการใช้งานด้านการออกแบบและตัดสินใจเชิงนโยบาย จำนวนอย่างน้อย 5 ชิ้น
 2. บทความวิจัยตีพิมพ์ ที่เกิดขึ้นจากการวิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์การมีกิจกรรมทางกายของเด็กและเยาวชนไทย พ.ศ. 2564 ลงวารสารวิชาการระดับนานาชาติ อย่างน้อย 2 เรื่อง
 3. ข้อเสนอเชิงนโยบาย จากข้อมูลสถานการณ์การมีกิจกรรมทางกายของเด็กและเยาวชนไทย พ.ศ. 2564 เพื่อขับเคลื่อนเชิงนโยบายทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ 1 เรื่อง
 4. ชุดข้อมูลและเครื่องมือ สำหรับการสำรวจกิจกรรมทางกายในเด็ก ปฐมวัย 1 ฐานข้อมูล
 5. เครื่องมือสำหรับการประเมินความรอบรู้ทางกายสำหรับเด็กและเยาวชน 1 เครื่องมือ
 6. เอกสารสื่อสารสาธารณะในรูปแบบออนไลน์  เพื่อการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร และองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายของเด็กและเยาวชนไทยให้เป็นที่รับทราบต่อสาธารณชนที่สนใจ และเครือข่ายทางวิชาการผ่านทางเว็บไชต์  อย่างน้อย 5 ชิ้น
 7. ฐานข้อมูล และชุดความรู้วิชาการถูกนำไปใช้เพื่อการผลักดันโยบายด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายของประเทศไทย

ผลผลิต

 1. ฐานข้อมูลและชุดความรู้วิชาการถูกนำไปใช้เพื่อการผลักดันนโยบายด้า นการส่งเสริมกิจกรรมทางกายของประเทศไทย
 2. บทความวิจัยตีพิมพ์ที่เกิดขึ้นจากการวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์การมีกิจกรรมทางกายของเด็กและเยาวชนไทย พ.ศ.2564 ลงวารสารวิชาการระดับนานาชาติ อย่างน้อย 2 เรื่อง