โครงการ”กลไกของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลครัวเรือนเปราะบาง: กรณีศึกษาครัวเรือนข้ามรุ่น และครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียว”

โครงการ”กลไกของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลครัวเรือนเปราะบาง: กรณีศึกษาครัวเรือนข้ามรุ่น และครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียว”

ระยะเวลาดำเนินงาน: มกราคม – กันยายน 2561
สถานะ: กำลังดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ: ปิยวัฒน์ เกตุวงศา


วัตถุประสงค์:

  1. เพื่อค้นหาและทำความเข้าใจถึงบทบาทของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลครัวเรือนเปราะบาง 2 ลักษณะ คือ ครัวเรือนผู้สูงอายุที่อยู่ตามลำพัง และครัวเรือนข้ามรุ่น
  2. เพื่อเปรียบเทียบรูปแบบการดูแลครัวเรือนเปราะบางในบริบทที่แตกต่างทางภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจและสังคม
  3. เพื่อค้นหาแนวทางที่เหมาะสมในการดูแลครัวเรือนเปราะบางในบริบทต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพ