โครงการกรณีศึกษา คุณลักษณะของการระบาดยาเสพติดเพื่อการเฝ้าระวังในสถานประกอบการขนาดเล็กในประเทศไทย

โครงการกรณีศึกษา คุณลักษณะของการระบาดยาเสพติดเพื่อการเฝ้าระวังในสถานประกอบการขนาดเล็กในประเทศไทย

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: กำลังดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ: ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา


นักวิจัย: ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต, วรรณภา อารีย์

วัตถุประสงค์: