แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2559: กลุ่มเรื่องประชาคมอาเซียน

แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2559: กลุ่มเรื่องประชาคมอาเซียน

ระยะเวลาดำเนินงาน: December 2015 – June 2016
สถานะ: กำลังดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ: จรัมพร โห้ลำยอง

หัวหน้าโครงการ (ร่วม): ศุทธิดา ชวนวัน
นักวิจัย: วราวรรณ  ฐาปนธรรมชัย

วัตถุประสงค์:

 1. เพื่อสนับสนุนการศึกษาวิจัยที่ตอบโจทย์กรอบวิจัย "กลุ่มประชาคมอาเซียน" ที่มีเนื้อหาด้านพัฒนาศักยภาพและโอกาสทางการค้า การลงทุน และการดำเนินธุรกิจร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการทุกระดับในประเทศไทยกับผู้ประกอบการในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนและอาเซียนพลัส ในด้านกฎหมาย/กฏระเบียบระหว่างประเทศ
 2. เพื่อสนับสนุนการศึกษาวิจัยที่ศึกษา วิเคราะห์ ประเด็นปัญหาต่างๆ ที่ให้ไว้ในกรอบการวิจัยแต่ละกรอบอย่างมีระบบ ใช้วิธีวิจัยที่ถูกต้องเหมาะสม มีการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ สามารถตอบโจทย์ที่ตั้ง ไว้ได้ตรงและครบถ้วน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ได้ผลการศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ "กลุ่มเรื่องประชาคมอาเซียน" ตามกรอบวิจัยทั้ง 5 กรอบ สามารถจัดทำเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบได้
 2. ได้ผลผลิตที่ช่วยส่งเสริมทิศทางการพัฒนาศักยภาพและโอกาสทางการค้า การลงทุน และการดำเนินธุรกิจร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการทุกระดับในประเทศไทยกับผู้ประกอบการในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนและอาเซียนพลัส
 3. ได้ผลผิตที่ช่วยส่งเสริมทิศทางการพัฒนาการปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าและบริการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีขึ้นในการเลือกใช้ทรัพยากรและการบริหารจัดการ
 4. ได้ทราบถึงปัญหาและแนวทางการพัฒนาด้านกฎหมาย/กฎระเบียบ/ข้อตกลง/มาตรฐานต่างๆระหว่างประเทศ ด้านสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม และปัจจัยทางการเมือง และความมั่นคง เพื่อนำไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันที่ดี และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ
 
 1. รายงานวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพและโอกาสทางการค้า การลงทุน และการดำเนินธุรกิจร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการทุกระดับในประเทศไทย กับผู้ประกอบการในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนและอาเซียนพลัส
 2. รายงานการวิจัยการศึกษากฎหมาย/ กฎระเบียบ/ ข้อตกลง/ มาตรฐานต่างๆระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับไทย และประเทศอื่นในอาเซียน และอาเซียนพลัส
 3. รายงานวิจัยด้านการปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าและบริการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีขึ้นในการเลือกใช้ทรัพยากรและการบริหารจัดการ สู่การสร้างขีดความสามารถการแข่งขันที่ดีขึ้น
 4. รายงานวิจัยสังคม ศาสนา และวัฒนธรรมที่เอื้อต่อความร่วมมือกันในภูมิภาคอาเซียน
 5. รายงานวิจัยการเมืองและความมั่นคงที่เอื้อต่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในภูมิภาคอาเซียน