แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศประจำปีงบประมาณ 2561 : กลุ่มเรื่องประชาคมอาเซียน

แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศประจำปีงบประมาณ 2561 : กลุ่มเรื่องประชาคมอาเซียน

ระยะเวลาดำเนินงาน: สิงหาคม 2560 – กุมภาพันธ์ 2562
สถานะ: กำลังดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ: ศุทธิดา ชวนวัน


วัตถุประสงค์:

  1. เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการร่วมลงทุนระหว่างไทยกับประเทศอื่นในอาเซียน รวมถึงในอุตสาหกรรมฮาลาล และการเงินอิสลาม
  2. เพื่อศึกษากฏหมาย กฏระเบียบ ข้อตกลงต่างๆระหว่างประเทศไทยกับกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน และรวมถึงการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติของสิงคโปร์ บรูไน และมาเลเซีย
  3. เพื่อศึกษาทางด้านนโยบาย กฏเกณฑ์ กระบวนการทางสังคม การบริหารจัดการ รวมถึงพฤติกรรมทางสังคมในทุกๆด้าน ของกลุ่มคนในสังคม ชนกลุ่มน้อย หรือสังคมต่างๆในประเทศสมาชิกอาเซียน
  4. เพื่อศึกษาทางด้านการศึกษาและการพัฒนามนุษย์ของประเทศในอาเซียน ความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างไทยกับประเทศอาเซียน และแนวทางการจัดการศึกษาของประเทศไทย เพื่อรองรับการเข้าร่วมประชาคมอาเซียน