แบบแผนและแนวโน้มของความชุกภาวะโรคอ้วนในประเทศไทย: การใช้วิธีการคาดประมาณในกลุ่มประชากรย่อย

แบบแผนและแนวโน้มของความชุกภาวะโรคอ้วนในประเทศไทย: การใช้วิธีการคาดประมาณในกลุ่มประชากรย่อย

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: ไม่ระบุ
หัวหน้าโครงการ: มาลี สันภูวรรณ์


นักวิจัย: จงจิตต์ ฤทธิรงค์, John Bryant, อารีย์ พรหมโม้, วิชัย เอกพลากร

วัตถุประสงค์: