Situation of the Thai Elderly 2016

Situation of the Thai Elderly 2016

ผู้แต่ง: ปราโมทย์ ประสาทกุล, ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ , มนสิการ กาญจนะจิตรา, ศุทธิดา ชวนวัน, จงจิตต์ ฤทธิรงค์, สุภรต์ จรัสสิทธิ์, กาญจนา เทียนลาย, จิรวรรณ มาท้วม, ศิริวรรณ อรุณทิพย์ไพฑูรย์, กรรณิการ์ เสนา
ภาษา: อังกฤษ
ปีที่พิมพ์: 2560
บรรณาธิการ: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล; นครปฐม.
ISBN: 978-616-443-083-9
Keyword:

เอกสารดาวน์โหลด
Situation of the Thai Elderly 2016
1 มีนาคม 2565 11.24 MB จำนวนดาวน์โหลด 3 ครั้ง