ศึกษาปัญหาและความเสี่ยงในการถูกละเมิดสิทธิ และประเมินสถานการณ์เพื่อพิทักษ์สิทธิของผู้สูงอายุ

ศึกษาปัญหาและความเสี่ยงในการถูกละเมิดสิทธิ และประเมินสถานการณ์เพื่อพิทักษ์สิทธิของผู้สูงอายุ

ระยะเวลาดำเนินงาน: มกราคม – พฤษภาคม 2560
สถานะ: กำลังดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ: จงจิตต์ ฤทธิรงค์


นักวิจัย: กาญจนา ตั้งชลทิพย์, รศรินทร์ เกรย์

วัตถุประสงค์:

  1. ศึกษาลักษณะ/ประเภทของปัญหา ความรุนแรงของปัญหาและความเสี่ยงในการถูกละเมิดสิทธิโดยพิจารณาจำแนกตามเพศของผู้สูงอายุ รูปแบบการอยู่อาศัย เศรษฐสถานะ และบริบทของผู้สูงอายุตามเขตที่อยู่อาศัย(เมืองและชนบท)
  2. ศึกษาว่าเมื่อไหร่และใครที่จะเข้ามามีส่วนในการพิทักษ์คุ้มครองผู้สูงอายุโดยพิจารณาจำแนกตามเพศของผู้สูงอายุ รูปแบบการสูงอายุ เศรษฐสถานะ และบริบทของผู้สูงอายุตามเขตที่อยู่อาศัย
  3. ศึกษาบทบาท และช่วงเวลา ของสมาชิกครอบครัวและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสิทธิของผู้สูงอายุในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการพิทักษ์สิทธิของผู้สูงอายุ โดยมีสมมติฐาน สมาชิกครอบครัวเป็นผู้พิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุลำดับแรก