ศึกษาประชากรที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย

ศึกษาประชากรที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย

ระยะเวลาดำเนินงาน: ธันวาคม 2560 – ธันวาคม 2561
สถานะ: กำลังดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ: ปราโมทย์ ประสาทกุล


วัตถุประสงค์: