วิจัยเพื่อสร้างสรรค์ต้นแบบการลดพฤติกรรมเนือยนิ่งในเด็กและวัยรุ่นไทย (เด็กไทย ไม่เฉื่อย)

วิจัยเพื่อสร้างสรรค์ต้นแบบการลดพฤติกรรมเนือยนิ่งในเด็กและวัยรุ่นไทย (เด็กไทย ไม่เฉื่อย)

ระยะเวลาดำเนินงาน: ตุลาคม 2558 – ธันวาคม 2559
สถานะ: กำลังดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ: ปิยวัฒน์ เกตุวงศา


นักวิจัย: ชุติมา  อยู่สมบูรณ์

วัตถุประสงค์:

  1. ลดพฤติกรรมเนือยนิ่งในกลุ่มเด็ก และวัยรุ่นที่เข้าร่วมโครงการ "เด็กไทย..ไม่เฉื่อย"
  2. สร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพเพื่อเป็นต้นแบบสำหรับการลดพฤติกรรมเนือยนิ่งในเด็กและวัยรุ่นไทย
  3. ปรับเปลี่ยนและพัฒนาพื้นที่สุขภาวะในดรงเรียนให้มีความเหมาะสมต่อการลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง
  4. บูรณาการองค์ความรู้ นวัตกรรม และเครื่องมือการเรียนรู้ต่างๆของ สสส. ทีได้จากการดำเนินกิจกรรมให้เป็นชุดความรู้เพื่อใช้พลักดันให้เกิดนโยบายลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง

ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ

  1. ต้นแบบการลดพฤติกรรมเนือยนิ่งในเด็ก
  2. ต้นแบบการลดพฤติกรรมเนือยนิ่งในวัยรุ่น
  3. บทสังเคราะห์องค์ความรู้ กระบวนการ รูปแบบกิจกรรม ตลอดจนลักษณะพื้นที่สุขภาวะที่เหมาะสมต่อการส่งเสริมการลดพฤติกรรมเนือยนิ่งในเด็กและวัยรุ่น เพื่อใช้สำหรับพลักดันนโยบายหรือมาตรการเพื่อลดพฤติกรรมเนือยนิ่งในหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนอย่างบูรณาการ