วิจัยติดตามและประเมินผล โครงการขับเคลื่อนวิชาชีพการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ

วิจัยติดตามและประเมินผล โครงการขับเคลื่อนวิชาชีพการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ

ระยะเวลาดำเนินงาน: สิงหาคม 2559 – มีนาคม 2560
สถานะ: กำลังดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ: ฉันท์หทัย (อรทัย) อาจอ่ำ


วัตถุประสงค์:

  1. เพื่อติดตามและประเมินผลสำเร็จหรือประสิทธิผลของโครงการตามที่ระบุไว้ในเป้าหมาย ในประเด็นการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพด้านการสร้างเสรอมสุขภาพของพยาบาลวิชาชีพและนักศึกษาพยาบาล และการขับเคลื่อนองค์กรวิชาชีพพยาบาลและเครือข่ายให้มีบทบาทโดดเด่นด้านการสร้างเสริมสุขภาพ
  2. เพื่อประเมินประสิทธิภาพของโครงการในด้านความคุ้มทุนของการใช้งบประมาณและจำนวนผู้รับประโยชน์ และ/หรือ ความสามารถในการสร้างความครอบคลุมหรือการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้รับประโยชน์ประเภทต่างๆ และ/หรือ จำนวนผลผลิตต่างๆ ที่มีปริมาณหรือจำนวนที่พอเพียง หรือสอดคล้องกับทรัพยากรหรืองบประมาณที่ใช้ไปกับผลที่เกิดขึ้น
  3. เพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลผลิตของโครงการในด้านปริมาณและคุณภาพ หรือเนื้อหาสาระที่สอดคล้องและพอเพียงกับความต้องการในการสร้างเสริมสมรรถนะและศักยภาพของพยาบาลในการเป็นนักสร้างเสริมสุขภาพ
  4. เพื่อประเมินผลลัพธ์สำคัญที่เกิดขึ้นในตัวพยาบาลวิชาชีพและนักศึกษาพยาบาล โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงด้านกระบวนทัศน์ ความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ ทักษะ และการปฎิบัติด้านการสร้างเสริมสุขภาพและบริบทต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง