รูปแบบการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุไทยในเขตเมือง เพื่อสนับสนุนการมีที่อยู่อาศัยและการดูแลที่เหมาะสม

รูปแบบการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุไทยในเขตเมือง เพื่อสนับสนุนการมีที่อยู่อาศัยและการดูแลที่เหมาะสม

ระยะเวลาดำเนินงาน: ธันวาคม 2562 – มีนาคม 2563
สถานะ: กำลังดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ: ศุทธิดา ชวนวัน


วัตถุประสงค์:

  1. เพื่อศึกษารูปแบบการอยู่อาศัย ของผู้สูงอายุไทย
  2. เพื่อศึกษาปัจจัยทางด้านประชากร สุขภาพ การอยู่อาศัย เศรษฐกิจ และสังคม ที่นำไปสู่การสนับสนุนการดูแลผู้สูงอายุของไทยในเขตเมืองที่เหมาะสม
  3. เพื่อศึกษาทัศนคติของผู้สูงอายุในเขตเมือง เพื่อสนับสนุนการมีที่อยู่อาศัยและดารดูแลที่เหมาะสม
  4. เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อสนับสนุนการมีที่อยู่ิาศัยและการดูแลที่เหมาะสม

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

  1. ผู้สูงอายุในเขตเมือง มีรูปแบบการอยู่อาศัยอย่างไร
  2. ปัจจัย ใดที่มีความสัมพันธ์ต่อการสนับสนนการดูแลผู้สูงอายุไทยในเขตเมือง
  3. ทัศนคติของผู้สูงอายุในเขตเมือง เพื่อสนับสนุนการมีที่อยู่อาศัยและการดูแลที่เหมาะสมเป็นอย่างไร