รายงานการวิจัยการสำรวจภาพลักษณ์ขององค์กร ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

รายงานการวิจัยการสำรวจภาพลักษณ์ขององค์กร ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

ระยะเวลาดำเนินงาน: เมษายน – ธันวาคม 2559
สถานะ: กำลังดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ: ภูเบศร์ สมุทรจักร


วัตถุประสงค์:

  1. เพื่อศึกษาทัศนคติของกลุ่มต่างๆ ที่มีผลต่อการดำเนินกิจการของผู้ว่าจ้าง ได้แก่ กลุ่มผู้นำทางความคิด องค์กรพัฒนาเอกชน คู่ค้า สื่อมวลชน ประชาชนทั่วไป นักลงทุน และพนักงาน เกี่ยวกับกิจกรรม ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านต่างๆของผู้ว่าจ้าง
  2. เพื่อเปรียบเทียบภาพลักษณ์ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมด้านต่างๆ ของผู้ว่าจ้างกับบริษัทอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
  3. เพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลง การรับรู้ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมด้านต่างๆ ของผู้ว่าจ้าง
  4. เพื่อศึกษาผลของการรับรู้ข้อวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับจริยธรรมการดำเนินธุรกิจของผู้ว่าจ้าง ต่อการใช้บริการร้าน 7-11
  5. เพื่อสร้างข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์ เกี่ยวกับการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของผู้ว่าจ้าง ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม