ระบบสนับสนุนผู้สูงอายุแบบบูรณาการ: การมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและกิจการเพื่อสังคม

ระบบสนับสนุนผู้สูงอายุแบบบูรณาการ: การมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและกิจการเพื่อสังคม

ระยะเวลาดำเนินงาน: กันยายน 2560 – กันยายน 2561
สถานะ: กำลังดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ: ธีรนงค์ สกุลศรี


วัตถุประสงค์:

  1. เพื่อศึกษาภาพรวมของระบบสนับสนุนครัวเรือนผู้สูงอายุ ทั้งจากภาครัฐ เอ็นจีโด ภาคประชาสังคม และภาคเอกชนและกิจการเพื่อสังคม
  2. เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาระบบสนับสนุนผู้สูงอายุแบบบูรณาการโดยการสร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชนและกิจการเพื่อสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดบริการดูแล