พัฒนาระบบเฝ้าระวังติดตามพฤติกรรมด้านกิจกรรมทางกายของประชากรไทย

พัฒนาระบบเฝ้าระวังติดตามพฤติกรรมด้านกิจกรรมทางกายของประชากรไทย

ระยะเวลาดำเนินงาน: เมษายน 2560 – มีนาคม 2561
สถานะ: กำลังดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ: ปิยวัฒน์ เกตุวงศา
ที่ปรึกษาโครงการ: โยธิน แสวงดี, นิตยา เพ็ญศิรินภา, วิชช์ เกษมทรัพย์

นักวิจัย: ชุติมา  อยู่สมบูรณ์

วัตถุประสงค์:

  1. เพื่อวิจัย พัฒนาชุดเครื่องมือ และฐานข้อมูลระบบเฝ้าระวังติดตามพฤติกรรมด้านกิจกรรมทางกายของประชากรไทย
  2. ดำเนินการสำรวจและรายงานสถานการณ์ข้อมูลกิจกรรมทางกายของประชากรไทย
  3. เพื่อจัดทำฐานข้อมูลออนไลน์ และรายงานผลการสำรวจพฤติกรรมกิจกกรมทางกายที่สะม้อนการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมด้านกิจกรรมทางกายของประชากรไทยระหว่างปี พ.ศ.2555-60
  4. ติดตามวิเคราะห์ถึงผลของการประกาศปฏิญญากรุงเทพ(ฺฟืเานา Declaration) เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมด้านกิจกรรมทางกายของประชากรไทยa