ผลของการออกกำลังกายที่มีต่อสุขภาพจิต: การวิเคราะห์พหุตัวแปรจากข้อมูลการสำรวจอนามัยและสวัสดิการของประเทศไทยพ.ศ. 2554

ผลของการออกกำลังกายที่มีต่อสุขภาพจิต: การวิเคราะห์พหุตัวแปรจากข้อมูลการสำรวจอนามัยและสวัสดิการของประเทศไทยพ.ศ. 2554

ชื่อผู้แต่ง : กวิสรา พชรเบญจกุล, อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์
ชื่อวารสาร : วารสารประชากร
ปีที่ตีพิมพ์: 2556

วารสารประชากร Volumn. 4 Issue. 1 Page. 1-24

Abstract URL: http://www2.ipsr.mahidol.ac.th/ThaiPopulationJournal/index.php/current-issue/86-cat-tpj-vol4-no1/108-tpj-vol4-no1-issue01
Fulltext URL: http://www2.ipsr.mahidol.ac.th/ThaiPopulationJournal/index.php/component/phocadownload/category/7-tpj-vol4-no1?download=38:tpj-vol4-no1-issue01

Keyword: Mental Health, Exercise, Aerobic, Anaerobic, สุขภาพจิต, การออกกำลังกาย, แอโรบิค และแอนแอโรบิค