ผลกระทบของสภาพแวดล้อมทางอาหารต่อรูปแบบการบริโภคและสุขภาพของคนทำงานในโรงงาน

ผลกระทบของสภาพแวดล้อมทางอาหารต่อรูปแบบการบริโภคและสุขภาพของคนทำงานในโรงงาน

ผู้แต่ง: มนสิการ กาญจนะจิตรา, เฉลิมพล แจ่มจันทร์, กัญญาพัชร สุทธิเกษม, อุรุวรรณ แย้มบริสุทธิ์
ภาษา: ไทย
ปีที่พิมพ์: 2558
บรรณาธิการ: นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากร และสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ISBN: 978-616-279-6777
Keyword:

เอกสารดาวน์โหลด
ผลกระทบของสภาพแวดล้อมทางอาหารต่อรูปแบบการบริโภคและสุขภาพของคนทำงานในโรงงาน
1 มีนาคม 2565 8.17 MB จำนวนดาวน์โหลด 0 ครั้ง